OWU Allianz Ubezpieczenie Autocasco

Ubezpieczenie AC dla samochodu

OWU Allianz Ubezpieczenie Autocasco

Ubezpieczenia Allianz cieszą się sporą popularnością na polskim rynku. Sprawdzamy warunki polisy AC w tym towarzystwie.

Jeżeli kupiłeś nowy samochód i szukasz dla niego dobrej polisy AC, a korzystasz już z usług zakładu ubezpieczeń Allianz i chętnie sprawdziłbyś ich ofertę – zrobiliśmy to za ciebie. Zobacz, co musisz wiedzieć o Autocasco w Allianz.

Definicje

Wartość rynkowa pojazdu – kluczowe pojęcie w polisie Autocasco. Przez wartość rynkową pojazdu rozumiemy wartość auta ustaloną na podstawie notowań rynkowych samochodu danej marki, typu i roku produkcji, z uwzględnieniem wyposażenia pojazdu, przebiegu, stanu technicznego oraz sposobu jego uprzedniego użytkowania.

Przed zawarciem umowy przedstawiciel Allianz wskazują ubezpieczającemu wartość pojazdu na podstawie dostępnych systemów eksperckich. W przypadku gdy ubezpieczający się nie zgadza się z oceną wartości wykonanej przez przedstawiciela Allianz, ubezpieczyciel ma prawo uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od przedstawienia przez ubezpieczającego wyceny wartości rynkowej ubezpieczanego pojazdu sporządzonej przez certyfikowanego rzeczoznawcę, przy czym koszty wyceny ponosi ubezpieczający.

Suma ubezpieczenia - kwota ustalona na podstawie deklaracji ubezpieczającego i stanowiąca górną granicę odpowiedzialności Allianz. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości rynkowej pojazdu w dniu zawarcia ubezpieczenia (z pewnymi zastrzeżeniami, z którymi radzimy się zapoznać, aby później nie było zaskoczenia).

Zakres ubezpieczenia

Autocasco w Allianz obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie pojazdu lub/i jego wyposażenia wskutek wskutek takich zdarzeń jak:

 1. wypadku drogowego przy współudziale innych pojazdów lub uczestników ruchu drogowego
 2. pozostałych wypadków powstałych wskutek nagłego działania siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z innymi pojazdami, osobami, przedmiotami lub zwierzętami – pochodzącymi z zewnątrz pojazdu
 3. uszkodzenia przez osoby trzecie;
 4. kradzieży;
 5. pożaru, wybuchu, osmalenia;
 6. huraganu, gradu, uderzenia pioruna, powodzi, osuwania się lub zapadania ziemi, lawiny lub innych sił przyrody dania ziemi, lawiny lub innych sił przyrody;
 7. nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzące z zewnątrz pojazdu.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia zaistniałe na terytorium Polski oraz krajów:

 1. basenu Morza Śródziemnego (oprócz Algierii, Libii);
 2. europejskich, z tym że na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe na skutek kradzieży.

Wyłączenia odpowiedzialności

Pełną listę wyłączeń znajdziecie w OWU Allianz Autocasco. Zakres odpowiedzialności nie obejmuje szkód:

 1. o wartości nieprzekraczającej 500 zł (franszyza integralna);
 2. wyrządzonych z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego osób, z którymi pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym, a także osób przez niego zatrudnionych oraz wszelkich innych osób upoważnionych do użytkowania pojazdu;
 3. gdy prowadzący pojazd był pod wpływem alkoholu, narkotyków, rodków odurzających, substancji psychotropowych
 4. powstałych podczas kierowania pojazdem niezarejestrowanym lub pojazdem, który nie posiadał ważnego badania technicznego poświadczonego wpisem do dowodu rejestracyjnego;

Przed zakupem należy uważnie przeczytać OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia), który wam udostępniamy poniżej do wglądu.

Warto też przed podjęciem ostatecznej decyzji porównać ceny polis Autocasco za pomocą dobrego kalkulatora OC AC.

Sprawdź pełen zakres ubezpieczenia AC Allianz