Proama OWU Autocasco

Sprawdź warunki AC

Proama OWU Autocasco

Towarzystwo ubezpieczeniowe Proama działa na polskim rynku od niedawna. Jak każda z nowości wabi i nęci klientów atrakcyjnymi zniżkami i promocjami. Zamiast oglądać reklamy, wczytajmy się raczej w warunki umowy ubezpieczeniowej, abyśmy po fakcie nie byli niemile zaskoczeni.

Zakres ubezpieczenia AC

Formuła All-Risk

Ochrona ubezpieczeniowa w AC Proama obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu na skutek zdarzeń losowych (tzw. ubezpieczenie All Risk), w tym wyposażenia podstawowego lub dodatkowego.

Zakres terytorialny polisy AC

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia losowe zaistniałe na terytorium Polski oraz państw europejskich, z wyłączeniem kradzieży lub jej usiłowania na terytorium Białorusi i Ukrainy. Zatem wyjeżdżając za wschodnią granicę należy mieć świadomość że nie jesteśmy ubezpieczeni od ryzyka kradzieży (ale od uszkodzeń i zniszczeń już tak).

Suma ubezpieczenia

Maksymalna wysokość odszkodowania jest ustalana w wysokości odpowiadającej wartości auta na dzień zawarcia umowy. Tę z kolei określa się na podstawie notowań rynkowych pojazdu danej marki, typu i roku produkcji z uwzględnieniem jego wyposażenia, przebiegu i stanu technicznego, zgodnie z katalogiem Eurotax.

Suma ubezpieczenia ulega zmniejszeniu o wypłacone odszkodowania, chyba że ubezpieczony w inny sposób umówił się z ubezpieczycielem.

Ryzyko kradzieży

Pojazdy o wartości do 50 000 zł brutto muszą mieć zainstalowane przynajmniej jedno urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą, a pojazdy o wyższej wartości przynajmniej dwa takie zabezpieczenie. Towarzystwo Proama może uzależniać zawarcie umowy od zainstalowania dodatkowych urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą.

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

Towarzystwo Proama nie odpowiada m.in. za szkody:

  1. Będące skutkiem działań wojennych, aktów terrorystycznych, rozruchów lub zamieszek lub powstałych w czasie użycia pojazdu mechanicznego w związku z obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska lub policji, jak też powstałych w wyniku rozporządzeń jakiegokolwiek rządu lub władzy państwowej lub lokalnej oraz w pojazdach czynnie uczestniczących w akcjach protestacyjnych lub blokadach dróg.
  2. Spowodowane umyślnie przez ubezpieczonego lub osobę upoważnioną do korzystania z pojazdu lub wynikające z rażącego niedbalstwa chyba że jego zapłata odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności.
  3. Wynikające z wadliwego wykonania pojazdu lub jego naprawy, a także powstałe w następstwie jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
  4. Stanowiące awarię pojazdu.

Zawierając ubezpieczenie OC w Proamie bezpieczni kierowcy otrzymują aż 70 % zniżki za bezszkodowość. Zniżki te mogą przejść na autocasco, jeśli przez ostatnie 36 miesięcy nie likwidowałeś szkody z autocasco.

Pełna treść OWU AC Proama