OWU Hestia Biznes

Zanim ubezpieczysz przedsiębiorstwo

OWU Hestia Biznes

Dzisiaj przyjrzymy się Ogólnym Warunków Ubezpieczeń w towarzystwie Ergo Hestia. Na jakie warunki godzą się klienci? Na jakie punkty warto zwrócić uwagę przy rozpatrywaniu ubezpieczenia firmy w Hestii?

Zakres ubezpieczenia

W zakresie działalności przedsiębiorstwa zawierane są umowy ubezpieczenia:

 1. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
 2. mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 3. mienia od wandalizmu,
 4. sprzętu elektronicznego,
 5. mienia od wszystkich ryzyk,
 6. odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia,
 7. szyb i innych przedmiotów od stłuczenia lub pęknięcia,
 8. następstw nieszczęśliwych wypadków,
 9. Biznes Assistance

z przedsiębiorcami za wyjątkiem przedsiębiorców rozliczających się z podatku dochodowego w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej.

Definicje

Bardzo ważne jest aby zapoznać się z definicjami i być pewnym, że rozumie się ich znaczenie. Rozbieżności między ubezpieczycielem a ubezpieczonym wynikają często z niezrozumienia podstawowych definicji np.

Nieszczęśliwy wypadek – definicja w OWU odnośnie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków – to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną w wyniku którego Ubezpieczający – niezależnie od swojej woli – doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

Zalanie – następstwo działania cieczy, powstałe wskutek:

 1. opadów atmosferycznych, tj. wodą pochodzącą z naturalnych opadów w postaci deszczu lub topniejącego śniegu bądź gradu,
 2. wydostania się wody, pary lub płynów wskutek uszkodzenia urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej lub technologicznej,
 3. wydostania się wody z pralki, wirówki lub zmywarki na skutek ich awarii,
 4. cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń publicznej sieci kanalizacyjnej,
 5. pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach sieci wskazanych w ppkt b),
 6. działania osób trzecich,
 7. stłuczonego akwarium,
 8. samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych lub zraszaczowych z wyłączeniem przypadków będących następstwem pożaru, prób, naprawy, przebudowy, modernizacji instalacji lub budynku.

Wyłączenia odpowiedzialności

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody m. in.:

 1. w nieużytkowanych lokalach oraz w znajdującym się w nich mieniu, jeśli były one wyłączone z eksploatacji przez okres dłuższy niż 60 dni,
 2. w mieniu składowanym na zewnątrz budynku lub lokalu, będące następstwem zalania, huraganu, gradu, naporu śniegu, uderzenia pojazdu czy powodzi;
 3. w mieniu, którego zakup udokumentowany jest fałszywym dowodem;
 4. gradu, naporu śniegu, zalania jeśli do powstania szkody przyczynił się zły stan dachu, niezabezpieczone lub źle zabezpieczone otwory dachowe i inne elementy budynku.

Pamiętaj: przed podpisaniem umowy ubezpieczenia OC przedsiębiorstwa upewnij się, że na pewno rozumiesz i zapoznałeś się z wszystkimi warunkami umowy. Nie podpisuj umowy „w ciemno” – unikniesz w ten sposób ewentualnych rozczarowań.