Bezpieczny rowerzysta PZU OWU

PZU dla rowerzystów

Bezpieczny rowerzysta PZU OWU

Przyszła wiosna i wielu ludzi przesiadło się na rower. Dobrej jakości rower to znaczny wydatek, poza tym trzeba o niego dbać i chronić przed kradzieżą. PZU ma w swojej ofercie ubezpieczenie dla rowerzystów – Bezpieczny Rowerzysta. Przyjrzyjmy się jego Ogólnym Warunkom Ubezpieczenia.

Czy warto kupić ubezpieczenie dla roweru? Nie sugeruj się tylko i wyłącznie ceną polisy. Uważnie poznaj warunki i oceń czy są dla ciebie wystarczająco atrakcyjne i użyteczne.

Definicje

Często niedoceniany fragment umowy ubezpieczeniowej. Tymczasem warto znać chociażby definicję nieszczęśliwego wypadku, aby mieć pewność że na pewno spełniasz warunki ubezpieczyciela.

Nieszczęśliwy wypadek w myśl zasad PZU Bezpieczny Rower to *nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną pozostające w związku z użytkowaniem roweru, w następstwie którego ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł**. A więc w sytuacji gdy rowerzysta będzie miał wypadek bo się nagle źle poczuje, nie będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie gdyż w tym przypadku nie było mowy o czynniku zewnętrznym.

Zakres ubezpieczenia

W ramach ubezpieczenia roweru dostępne są następujące polisy:

 • ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,
 • ubezpieczenie OC rowerzysty,
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego,
 • ubezpieczenie casco roweru.

Ubezpieczenie NNW

PZU w ramach ubezpieczenia NNW przejmuje na siebie odpowiedzialność za następstwa nieszczęśliwych wypadków związanych z użytkowaniem roweru – w tym przypadku maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 50.000 zł. W ramach polisy możliwe jest:

 • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku objętego umową ubezpieczenia, przy czym jeżeli ubezpieczony doznał 100 proc. trwałego uszczerbku PZU wypłaca świadczenia w pełnej wysokości sumy ubezpieczenia, a w razie częściowego uszczerbku część sumy ubezpieczenia,
 • świadczenie z tytułu śmierci zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku objętego umową ubezpieczenia w wysokości 100 proc. sumy ubezpieczenia,
 • zwrot poniesionych kosztów jednorazowego nabycia protez i środków pomocniczych do wysokości 10 proc. sumy ubezpieczenia,
 • dietę szpitalną.

Suma ubezpieczenia

W przypadku sumy ubezpieczenia OC roweru kwoty wynoszą od 10 tys. do 200 tys. zł. W przypadku casco roweru suma ubezpieczenia sięga wartości roweru.

Wyłączenia odpowiedzialności

Kiedy nie otrzymasz odszkodowania? PZU nie odpowiada za szkody:

 • wyrządzone umyślnie;
 • wyrządzone osobom bliskim ubezpieczonego;
 • polegające na zapłacie kar pieniężnych, kar umownych, grzywien sądowych i administracyjnych, podatków, należności publicznoprawnych;
 • wyrządzone podczas kierowania rowerem w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego,
 • za które przysługuje odszkodowanie z innych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, w tym obowiązkowych, które ubezpieczony miał obowiązek zawrzeć.

Sprawdź pełne warunki ubezpieczenia rowerzysty w PZU